Oportunitat per modernitzar el sector del llibre....

  • Llibreries, distribuïdors i editorials

  • Ajuts fins el 80% del cost dels projectes

  • Per pymes, tan persones jurídiques o físiques (autònoms)

  • Els objectius son millorar la competitivitat del sector del llibre, la seva resiliència i impulsar la seva transició digital

Es publica la convocatòria dels ajuts per la modernització de les pimes del sector del llibre, amb càrrec a Fons Europeus, siguin persones jurídiques o físiques (autònoms). Es poden acollir en general llibreries, distribuïdors i editorials amb residencia a Espanya.

El BOE núm. 57 de data 8 de març ha publicat la convocatòria d’ajuts per a la modernització de les petites i mitjanes empreses del sector del llibre corresponent a l’any 2022, amb càrrec a fons europeus.

La finalitat d’aquests ajuts és el finançament de projectes d’inversió per a millorar la competitivitat del sector del llibre, millorar la seva resiliència i impulsar la seva transició digital.

Arriben els Ajusts per sector del llibre

Línies de Finançament

Aquests ajuts estan dirigits a finançar les línies següents:
Millorar les eines de gestió editorial, mitjançant sistemes unificats de gestió integral administrativa, comercial, comptable, web, bases de dades, relació amb autors en línia o qualsevol altre sistema que s’orienti a aquesta finalitat.

• Sistemes de gestió integral administrativa (facturació, gestió de magatzems, liquidació de dipòsits, liquidació de drets d’autor, bases de dades).
• Gestió de producció (programació de tasques des de la recepció del manuscrit fins a la venda).
• Eines comptables.
• Aplicacions per a la facturació electrònica.
• Aplicacions per a intercanvis (SINLI, DILVE, per exemple).
• Realització de pàgina web amb prestashop i integració del mòdul de gestió amb la pàgina web.
• Altres eines com power bi (mòdul per obtenir millores estadístiques).

Modernitzar les empreses distribuïdores de llibres i logística, potenciant la inversió tecnològica en eines digitals entre les empreses del sector per a optimitzar els processos de comercialització i distribució del llibre. Implantació de millores en la logística del llibre i la distribució de continguts (siguin impresos o digitals):
• Sistemes de gestió de magatzem.
• Sistemes de codificació i control.
• Sistemes de gestió de comandes i clients.
• Integració POD 1×1/ IBD 1×1.
• Integració en Marketplace i altres plataformes (tant de llibres digitals com impresos).

Modernitzar les llibreries, millorant la seva competitivitat, incorporant la digitalització als seus processos i programes de gestió i fent-les més sostenibles medioambientalment.
• Adquisició de fibra òptica d’alta velocitat en llibreries.
• Adquisició d’equips o programes de gestió interna de llibreries i de gestió de web.
• Implantació del màrqueting digital en les llibreries.
• Transformació en «llibreries verdes» (millora en el reciclatge, en l’ús energia).

Desenvolupar i implementar la impressió sota demanda en el sector del llibre, generant l’optimització de processos i noves oportunitats de negoci.
• Modernització de màquines, processos i sistemes de impressió digital.
• Integració POD 1×1/ IBD 1×1 (inclusió del sistema POD en el circuit de distribució i venda de llibreries i consolidació de comandes por aquesta via).

Arriben els Ajusts per sector del llibre

Beneficiaris

Persones jurídiques i físiques (autònoms), amb residència fiscal permanent a Espanya, i que compleixin els següents requisits:
• Editorials: tenir com activitat i objecte social principal l’edició de llibres i/o revistes culturals i una facturació inferior a 10 milions d’euros en 2021.
• Empreses distribuïdores: estar enregistrades com a tals en l’epígraf de l’IAE amb el codi 619.6 corresponent a «Comercio al por mayor de libros, periódicos y revistas» i tenir una facturació menor de 20 milions d’euros, de la qual almenys el 60% ha de ser en llibres i/o revistes culturals.
• Llibreries que estiguin dedicades a la venda de llibres, que comptin amb fins a cinc establiments, amb independència del seu nombre de treballadors, i l’oferta editorial de la qual serà conseqüència de la seva decisió autònoma: tenir com activitat i objecte social principal la venda de llibres i un volum total de facturació inferior a 5 milions d’euros.
• Empreses dedicades a les arts gràfiques: estar enregistrades com a tals en l’epígraf de l’IAE amb el codi 474 corresponent a «Impresión de textos o imágenes por cualquier procedimiento o sistema».

TERMINI D’EXECUCIÓ: Entre el 27 d’abril de 2021 (data d’aprovació del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) i el 30 d’abril de 2023, termini en el qual s’han de realitzar les corresponents despeses. Caràcter anual o plurianual, amb la durada que s’especifiqui en les convocatòries.

Els Ajuts:

• Modalitat: Subvenció, fins al 80% del cost total del projecte.
• Quantia: La convocatòria estableix les quanties de la subvenció que no podran, en cap cas, superar el 80% del cost total del projecte.
Eines de gestió editorial:
-De 75 a 100 punts 5.000 euros.
-De 50 a 74 punts 3.000 euros.
Modernització d’empreses distribuïdores de llibres:
-De 80 a 100 punts 100.000 euros.
-De 60 a 79 punts 90.000 euros.
-De 50 a 59 punts 70.000 euros.
Modernització de llibreries:
-De 75 a 100 punts 6.000 euros.
-De 50 a 74 punts 4.000 euros.
Pla per al desenvolupament i implantació de la impressió sota demanda del sector del llibre:
-De 80 a 100 punts 35.000 euros.
-De 60 a 79 punts 25.000 euros.
-De 50 a 59 punts 15.000 euros
• Pagament: El pagament dels ajuts es farà efectiu a partir de la data de la resolució de concessió sense que sigui necessària la constitució de garanties.

Només es podrà presentar un màxim d’una sol·licitud per titular i la sol·licitud només contemplarà un projecte.

Les sol·licituds hauran de presentar-se exclusivament a través de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Cultura.

Recomanem llegir atentament les bases: PDF-BASES BOE

Font: Gremi d’Editors de Catalunya
Imatge-portada:Toa-heftiba-ip9R11FMbV8-unsplash