Abordatge integral del problema........

  • Prevenció

  • Detecció

  • Atenció

  • Recuperació

  • Intervenció coordinada i eficaç

L'Estratègia Barnahus per a l'abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l'adolescència, se centra en la prevenció, la detecció precoç, l’atenció i la recuperació dels infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals mitjançant una actuació i una intervenció coordinades i eficaces dels departaments de la Generalitat.

El Govern, a proposta del Departament de Drets Socials, ha donat llum verda a l’Estratègia Barnahus per a l’abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l’adolescència a Catalunya. L’estratègia té l’origen en la unitat del mateix nom que es va posar en marxa, de manera pionera, a Tarragona. La Barnahus –Casa dels Infants, en islandès– té l’aspecte d’una llar perquè les víctimes i les seves famílies hi reconeguin un espai amigable. Hi són ateses per un equip pluridisciplinari i especialitzat, que treballa en el tractament i recuperació de les víctimes seguint les pautes de la Xarxa Promise.

El bon funcionament d’aquest servei, que ha atès 451 casos des del seu inici, ha empès el Govern a estendre’n el model. Ja s’han presentat els projectes de Lleida i Manresa i en els pròxims anys se n’obriran 13, almenys un per vegueria. Dels 451 casos atesos, en 374 les víctimes han estat dones i 77 homes i 279 són nens i nenes nascuts el 2009 o abans. 231 casos estan judicialitzats, 151 pendents de judicialitzar i 69 tancats i sense judicialitzar.

L’Estratègia Barnahus té com a objectius la prevenció, la detecció precoç, l’atenció i la recuperació dels infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals mitjançant una actuació i una intervenció coordinades i eficaces dels departaments de la Generalitat.

Abusos sexuals infància adole proyecta

L’Estratègia amplia el marc d’actuació més enllà de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents en les següents actuacions:

a. Desenvolupar a Catalunya el servei d’unitat integrada d’atenció a infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals (Barnahus) i fer-ne el seguiment.

b. Dissenyar i desplegar polítiques preventives que incloguin, entre altres, campanyes de sensibilització sobre els abusos sexuals vers la infància i l’adolescència; programes sobre educació sexual i afectiva dirigits a la infància i l’adolescència i als professionals que s’hi vinculen; material didàctic al respecte adreçat a infants i adolescents que tinguin en compte les noves tecnologies, i formació específica per als professionals, amb una perspectiva d’infància, de gènere i interseccional adequada.

c. Dur a terme accions de promoció per al tractament correcte de la informació sobre abusos sexuals a la infància i a l’adolescència.

d. Incorporar tota la informació referida a abusos sexuals al sistema d’informació i gestió en infància i adolescència.

e. Desplegar la protecció davant de la victimització secundària.

f. Revisar el servei d’atenció immediata especialitzada actual per a una resposta efectiva de les comunicacions de possibles abusos sexuals a la infància i l’adolescència.

g. Impulsar la creació d’una oficina tècnica d’atenció i suport a les víctimes que han patit abusos sexuals en la infància i l’adolescència.

h. Redefinir i incrementar el suport als programes per a la detecció i l’atenció dels abusos sexuals als infants i adolescents, així com coordinar les iniciatives dels diferents departaments relacionades amb el foment dels programes per a la detecció i l’atenció.

i. Vetllar per una col·laboració i coordinació entre els departaments implicats que redundi en un benefici més gran per a l’infant.

Aquesta ampliació d’actuacions, que dona resposta a aquest Acord de Govern sobre l’estratègia Barnahus, implica el Departament de Drets Socials, que n’assumeix el lideratge, i també Interior, Justícia, Educació, Salut i Igualtat i Feminismes.

L’Estratègia Barnahus per a l’abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l’adolescència a Catalunya també inclou la creació d’una comissió de seguiment formada pels departaments abans esmentats.

Font i Imatges: DIXIT-Centre de Documentació de Serveis Socials